چاپ روی محصولات گوشت و مرغ

ایمنی و قابلیت ردیابی - مقررات جدید ، خواستار کدهای دقیق و قابل خواندن  بر روی محصولات مواد غذایی است است.

ما اهمیت کیفیت چاپ عالی و دستیابی به اهداف عملیاتی را در یک محیط بسیار کنترل شده درک می کنیم.  ویدیوجت با بیش از چهار دهه تجربه در صنعت گوشت و مرغ ، ترکیب کاملی از فناوری ها ، تخصص و خدمات را به شما ارائه می دهد.