روبان های انتقال حرارتی Videojet به طور خاص برای رفع چالش های بسته بندی های انعطاف پذیر طراحی شده اند.  روبان های انتقال حرارتی  ویدیوجت به اطمینان از خرابی کمتر روبان ، کیفیت بهتر چاپ ، چسبندگی بهینه و عملکرد به موقع کمک می کنند.